Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային երեսփոխանական ժողովը աւարտեց իր աշխատանքները

 

Գա֊նա֊տա֊յի Հա֊յոց Թե֊մի Երես֊փո֊խա֊նա֊կան ժո֊ղո֊վը գու֊մար֊ուե֊ցաւ 24-25 Մա֊յիս, 2013-ին, Թո֊րոն֊թո֊յի Ս. Աստ֊ուա֊ծա֊ծին Հայց. Առա֊քե֊լա֊կան եկե֊ղեց֊ւոյ հիւ֊րըն֊կա֊լու֊թեամբ եւ բարձր Նա֊խա֊գա֊հու֊թեամբ Թե֊միս Բա֊րե֊ջան Առաջ֊նորդ Գերշ. Տ. Խա֊ժակ Սրբ. Արք. Յա֊կոբ֊եա֊նի։

Ժո֊ղո֊վին իրենց մաս֊նակ֊ցու֊թիւնը բե֊րին Թե֊մի բո֊լոր եկե֊ղե֊ցի֊նե֊րու Հո֊գե֊ւոր հո֊վիւ֊ներն ու  Ազ֊գա֊յին երես֊փո֊խան֊նե֊րը, ինչ֊պէս նա֊եւ Կի֊լիկ֊եան իշ֊խան֊ներ, Աս֊պետ֊ներ, «Մես֊րոպ Մաշ֊տոց» շքան֊շա֊նա֊կիր֊ներ, Ազ֊գա֊յին Կեդ֊րո֊նա֊կան Վար֊չու֊թեան ներ֊կա֊յա֊ցու֊ցի֊չը, Ազ֊գա֊յին պատ֊գա֊մա֊ւոր֊ներ, Հո֊գա֊բար֊ձու֊թեանց ներ֊կա֊յա֊ցու֊ցիչ֊ներ, Առաջ֊նոր֊դա֊րա֊նի Քրիս֊տո֊նէ֊ա֊կան եւ Հա֊յե֊ցի Դաստ֊ի֊ա֊րա֊կու֊թեան ու Կա֊նանց եւ Հո֊գա֊տա֊րու֊թեան Խոր֊հուրդ֊նե֊րու եւ գոր֊ծա֊կից կազ֊մա֊կեր֊պու֊թեանց ներ֊կա֊յա֊ցու֊ցիչ֊ներ, որոնք ժա֊մա֊նած էին Մոնթ֊րէ֊ա֊լէն, Լա֊ւա֊լէն, Սէնթ Գաթ֊րին֊զէն, Գէմպ֊րի֊ճէն, Թո֊րոն֊թո֊յէն եւ Վան֊գու֊վը֊րէն։

Ազ֊գա֊յին Երես֊փո֊խա֊նա֊կան Ժո֊ղո֊վի պաշ֊տօ֊նա֊կան բա֊ցու֊մը կա֊տար֊ուե֊ցաւ Թե֊միս Բա֊րե֊ջան Առաջ֊նորդ Գերշ. Տ. Խա֊ժակ Ս. Արք. Յա֊կոբ֊եա֊նի աղօթ֊քով, որ֊մէ ետք յա֊ջոր֊դա֊բար բա֊րի գա֊լուս֊տի եւ ող֊ջոյ֊նի խօս֊քեր փո֊խան֊ցե֊ցին հիւ֊րըն֊կալ եկե֊ղեց֊ւոյ Հո֊գե֊ւոր Հովիւի օգ֊նա֊կան՝ Տ. Կո֊մի֊տաս Աւ. Քհնյ. Փա֊նոս֊եան, Հո֊գա֊բար֊ձու֊թեան ատե֊նա֊պետ պրն. Գրի֊գոր Շի֊թիլ֊եան եւ Ազ֊գա֊յին Վար֊չու֊թեան ատե֊նա֊պետ պրն. Գրի֊գոր Տէր Ղա֊զար֊եան: Ինչ֊պէս նա֊եւ Գե֊րաշ֊նորհ Տ. Սու֊րէն Սրբ. Արք. Գա֊թա֊րոյ֊եան, Հո֊գե֊ւոր Տե֊սուչ Ս. Յա֊կոբ Առաջ֊նոր֊դա֊նիստ Մայր եկե֊ղեց֊ւոյ, Գե֊րաշ֊նորհ Տ. Անու֊շա֊ւան Դանի֊էլ֊եան, Առաջ֊նոր֊դա֊կան Փո֊խա֊նոր ԱՄՆ Արե֊ւել֊եան Թե֊մի եւ Ար֊ժա֊նա֊պա֊տիւ Տ. Վի֊գէն Աւ. Քհնյ. Վա֊սիլ֊եան, ներ֊կա֊յա֊ցու֊ցիչ ԱՄՆ Արեւմտ֊եան Թե֊մի:

Ող֊ջոյ֊նի խօս֊քե֊րէն ետք, իր հայ֊րա֊կան պա֊տա֊գա֊մը փո֊խան֊ցեց Թե֊միս Բա֊րե֊ջան Առաջ֊նոր֊դը, որ իր շնոր֊հա֊կա֊լու֊թիւնը յայտ֊նե֊լէ ետք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա֊թո֊ղի֊կո֊սին, Ազ֊գա֊յին Վար֊չու֊թեան կրօ֊նա֊կան եւ քա֊ղա֊քա֊կան ժո֊ղով֊նե֊րուն, Առաջ֊նոր֊դա֊րա֊նի հո֊վանի֊ին ներ֊քեւ գոր֊ծող խոր֊հուրդ֊նե֊րուն, ազ֊գա֊յին֊նե֊րուն եւ բա֊րե֊րար֊նե֊րուն, ան իր շեշ֊տը դրաւ Հայ Առա֊քե֊լա֊կան եկե֊ղեց֊ւոյ մար֊դա֊կեր֊տու֊մի եւ հա֊յա֊պահ֊պան֊ման առա֊քե֊լու֊թեան վրայ:

Ժո֊ղո֊վին իր Հայ֊րա֊կան Պատ֊գա֊մը ուղ֊ղար֊կած էր Մե֊ծի Տանն Կի֊լիկ֊իոյ Կա֊թո֊ղի֊կո֊սու֊թեան Գա֊հա֊կալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վե֊հա֊փառ Հայ֊րա֊պե֊տը։

Ապա ժո֊ղո֊վը սկսաւ իր աշ֊խա֊տանք֊նե֊րը, որուն դիւա֊նի ատե֊նա֊պետ ընտր֊ուե֊ցաւ պրն. Յա֊կոբ Պուլ֊կար֊եան, իսկ քար֊տու֊ղար՝ Տ. Հրանդ Աբղ. Թա֊հան֊եան։

Ժո֊ղո֊վը իր ըն֊թաց֊քիկ օրա֊կար֊գե֊րու կող֊քին, անդ֊րա֊դար֊ձաւ յատ֊կա֊պէս հտեւ֊եալ նկա֊տա֊ռե֊լի հար֊ցե֊րուն.-

– Քրիս֊տո֊նէ֊ա֊կան Դաստ֊ի֊ա֊րա֊կու֊թիւն

– Հա֊յե֊ցի Դաստ֊ի֊ա֊րա֊կու֊թիւն

– Տնտե֊սա֊կան Հար֊ցեր

– Սուր֊իոյ Օժան֊դա֊կու֊թիւն

– Հո֊գա֊տա֊րու֊թեան Խոր֊հուրդ

– Հա֊յոց Ցե֊ղաս֊պա֊նու֊թեան 100-ամ֊եակ

Տե֊ղի ու֊նե֊ցաւ նա֊եւ Ազ֊գա֊յին Վար֊չու֊թեան ընտ֊րու֊թիւնը եւ Թե֊միս 2013-2014 տա֊րեշր֊ջա֊նի կազ֊մի ան֊դամ֊ներն են հե֊տեւ֊եալ հո֊գե֊ւո֊րա֊կան֊ներն ու ազ֊գա֊յին֊նե֊րը.-

ԿՐՕ֊ՆԱ֊ԿԱՆ ԺՈ֊ՂՈՎ

Գե֊րա֊պա֊տիւ Տ. Մեղ֊րիկ Ծ. Վրդ. Բա֊րիք֊եան՝ ատե֊նա֊պետ

Ար֊ժա֊նա֊պա֊տիւ Տ. Կո֊մի֊տաս Ա. Քա֊հա֊նայ Փա֊նոս֊եան՝ ատե֊նադ֊պիր

Հո֊գեշ֊նորհ Տ. Գե֊ղարդ Վրդ. Քիւս֊պէկ֊եան՝ խորհր֊դա֊կան

ՔԱ֊ՂԱ֊ՔԱ֊ԿԱՆ ԺՈ֊ՂՈՎ

Պրն. Գրի֊գոր Տէր Ղա֊զար֊եան՝ ատե֊նա֊պետ

Պրն. Յա֊րութ Գա֊սապ֊եան՝ փոխ-ատե֊նա֊պետ

Պրն. Յա֊կոբ Պուլ֊կար֊եան՝ ատե֊նադ֊պիր

Պրն. Գրի֊գոր Գու֊յումճ֊եան՝ գան֊ձա֊պահ

Պրն. Ար֊թօ Գա֊պա֊սա֊գալ֊եան՝ խորհր֊դա֊կան

Տի֊կին Ծո֊վիկ Թէրզ֊եան՝ խորհր֊դա֊կան

Տի֊կին Էքի Թռնամ֊եան՝ խորհր֊դա֊կան

Օրի֊որդ Ժիւլի֊էթ Սար֊գիս֊եան՝ խորհր֊դա֊կան

Պրն. Սի֊մոն Փօ֊լատ֊եան՝ խորհր֊դա֊կան

*

Ուր֊բաթ, Մա֊յիս 24-ի երե֊կոյ֊եան տե֊ղի ու֊նե֊ցաւ յա֊տուկ հան֊դի֊սու֊թիւն, նուիր֊ուած Թե֊միս Բա֊րե֊ջան Առաջ֊նորդ Գե֊րաշ֊նորհ Տ. Խա֊ժակ Սրբ. Արք. Յա֊կոբ֊եա֊նի քա֊հա֊նա֊յա֊կան օծ֊ման ու ձեռ֊նադ֊րու֊թեան 45-ամ֊եա֊կին: Այս առի֊թով, Գե֊րա֊պա֊տիւ Տ. Մեղ֊րիկ Ծ. Վրդ. Բա֊րիք֊եա֊նի ջան֊քե֊րով, հրա֊տա֊րակ֊ուե֊ցաւ Առաջ֊նորդ Սրբա֊զան Հօր տա֊րի֊նե֊րու ըն֊թաց֊քին հրա֊տա֊րակ֊ուած յօդ֊ուած֊նե֊րու հա֊տո֊րի հրա֊տա֊րա֊կու֊թիւնը:

Շա֊բաթ, Մա֊յիս 25-ին, Ազ֊գա֊յին Երես֊փո֊խա֊նա֊կան Ժո֊ղո֊վի մաս֊նա֊կից֊նե֊րը եւ 450-է աւե֊լի հիւ֊րեր մաս֊նակ֊ցե֊ցան Գե֊րաշ֊նորհ Տ. Խա֊ժակ Սրբ. Արք. Յա֊կոբ֊եա֊նի քա֊հա֊նա֊յա֊կան օծ֊ման ու ձեռ֊նադ֊րու֊թեան 45-ամ֊եա֊կի եւ Ս. Աստ֊ուա֊ծա֊ծին Եկե֊ղեց֊ւոյ հիմ֊նադ֊րու֊թեան 30-ամ֊եա֊կի պաշ֊տօ֊նա֊կան ճաշ֊կե֊րոյ֊թին, որուն ըն֊թաց֊քին Առաջ֊նորդ Սրբա֊զան Հայ֊րը «Spirit of Armenia» շքան֊շա֊նով պատ֊ուեց՝ պրն. Թա֊մըս Սա֊րա֊սը, նա֊խա֊գահ Գա֊նա֊տա֊յի Հա֊մայն֊քա֊յին Մամ֊լոյ Խոր֊հուր֊դի, որուն մի֊ջո֊ցաւ Հայ֊կա֊կան Ցե֊ղաս֊պա֊նու֊թիւնը ճանչց֊ուե֊ցաւ բա֊նա֊ձե֊ւով մը եւ պա֊հանջ֊ուե֊ցաւ անոր ըն֊դու֊նու֊մը Գա֊նա֊տա֊կան Կա֊ռա֊վա֊րու֊թե֊նէն:

Ս. Աստ֊ուա֊ծա֊ծին Հայց. Առա֊քե֊լա֊կան Եկե֊ղեց֊ւոյ հովիւի ու հո֊գա֊բար֊ձու֊թեան խնդրան֊քով, եկե֊ղեց֊ւոյ հիմ֊նադ֊րու֊թեան 30-ամ֊եա֊կի առի֊թով, Առաջ֊նոր֊դա֊րա֊նի «Անան֊իա Շի֊րա֊կա֊ցի» շքան֊շա֊նով պար֊գե֊ւատր֊ուե֊ցան՝ Տէր եւ Տի֊կին Զոհ֊րապ Պէ֊քար֊եան, Տէր եւ Տի֊կին Կա֊րօ Զա֊քար֊եան եւ Տէր եւ Տի֊կին Ռաֆ֊ֆի Սար֊գիս֊եան:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վե֊հա֊փառ Հայ֊րա֊պե֊տի Սրբա֊տառ Կոն֊դա֊կով, Տէր եւ Տի֊կին Սամ եւ Անա֊հիտ Ար֊մոյ֊եան ար֊ժա֊նա֊ցան «Կի֊լիկ֊եան Իշ֊խան»ի շքան֊շա֊նին, իսկ Տի֊արք Յա֊կոբ Թաշճ֊եան, Յա֊կոբ Ճան֊պազ֊եան եւ Աբ֊գար Մի֊րաք֊եան «Կի֊լիկ֊եան Աս֊պետ»ի շքան֊շա֊նին եւ Տի֊րա֊ցու Ման֊ուէլ Շէ֊հիր֊եան «Մես֊րոպ Մաշ֊տոց» շքան֊շա֊նին:

Երե֊կո֊յի ըն֊թաց֊քին խօսք առին Ս. Աստ֊ուա֊ծա֊ծին եկե֊ղեց֊ւոյ հո֊գե֊ւոր հո֊վիւ Գե֊րա֊պա֊տիւ Տ. Մեղ֊րիկ Ծ. Վրդ. Բա֊րիք֊եան եւ եկե֊ղեց֊ւոյ հո֊գա֊բար֊ձու֊թեան ատե֊նա֊պետ պրն. Գրի֊գոր Շի֊թիլ֊եան, Նո֊րին Վսե֊մու֊թիւն Դես֊պան Ար֊մէն Եգան֊եան, ՀՅԴ Կեդ֊րո֊նա֊կան Կո֊մի֊տէի ատե֊նա֊պետ պրն. Րաֆ֊ֆի Տօ֊նա֊պետ֊եան եւ Գա֊նա֊տա֊յի Հա֊յոց Թե֊մի Ազ֊գա֊յին Վար֊չու֊թեան ատե֊նա֊պետ պրն. Գրի֊գոր Տէր Ղա֊զար֊եան:

Թե֊միս Բա֊րե֊ջան Առաջ֊նորդ Գե֊րաշ֊նորհ Տ. Խա֊ժակ Սրբ. Արք. Յա֊կոբ֊եան երե֊կոն փա֊կեց պահ֊պա֊նո֊չով ու 30-ամ֊եայ եկե֊ղեց֊ւոյ մա֊սին այս խօս֊քե֊րով. «Ջա֊հը որ վա֊ռե֊ցաւ 30 տա֊րի֊ներ առաջ եւ եղաւ հո֊գի֊նե֊րու լոյս, թող լու֊սա֊ւո֊րէ նո֊րա֊նոր սե֊րունդ֊ներ եւ դառ֊նայ ան֊քակ֊տե֊լի միու֊թիւնը մեր հա֊ւատ֊քին ու մեր ժո֊ղո֊վուր֊դին, Եկե֊ղեց֊ւոյ յա֊ւեր֊ժա֊հաս առա֊քե֊լու֊թեամ֊բը նուա֊ճե֊լու հա֊մար նոր հո֊րի֊զոն֊նե֊րը ի փառս Աս֊տու֊ծոյ եւ ի պա֊տիւ մեր ժո֊ղո֊վուր֊դին»:

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.