Տիյարպէքիրի պետականապատկան եկեղեցիները


Հէվ­սէ­լի պար­տէզնե­րուն եւ Տի­յար­պէ­քիրի պա­րիսպնե­րուն Հա­մաշ­խարհա­յին Մշա­կոյ­թի Ժա­ռան­գի ցան­կե­րուն մէջ գրան­ցուելէն ետք, քա­ղաքի մշա­կու­թա­յին ժա­ռանգ հա­մարուելու ար­ժա­նի շի­նու­թիւննե­րը դար­ձեալ օրա­կար­գի վրայ են։ Տի­յար­պէ­քիրի պատ­մամշա­կու­թա­յին հարստու­թիւնը ցան­կագրե­լու աշ­խա­տու­թիւնը աւար­տած է։ Քա­ղաքի թան­գա­րանի տնօ­րէնու­թեան եւ քա­ղաքա­պետա­րանի միատեղ ջան­քե­րով գո­յացաւ տա­րած­աշրջա­նի մշա­կու­թա­յին քար­տէ­սը։ 2009-էն այս կողմ շա­րու­նա­կուող աշ­խա­տու­թեան հե­տեւան­քով ստու­գուած կո­թող­նե­րու թի­ւը 664 է։ Անոնց մէջ կան 11 եկե­ղեցի­ներ եւ մէկ հրէից աղօ­թատե­ղի։ Ցան­կագրու­թեան հե­տեւան­քով պար­զուեցաւ թէ ցան­կագրուած եկե­ղեցի­ներէն եօթը կը պատ­կա­նին պե­տու­թեան եւ անոնցմէ մէ­կը ամ­բողջո­վին ան­հե­տացած է։ Մնա­ցեալ վեց եկե­ղեցի­ներն ալ կը գոր­ծեն բո­լորո­վին այլ նպա­տակ­նե­րով։

 

Հէվ­սէ­լի պար­տէզնե­րուն եւ Տի­յար­պէ­քիրի պա­րիսպնե­րուն Հա­մաշ­խարհա­յին Մշա­կոյ­թի Ժա­ռան­գի ցան­կե­րուն մէջ գրան­ցուելէն ետք, քա­ղաքի մշա­կու­թա­յին ժա­ռանգ հա­մարուելու ար­ժա­նի շի­նու­թիւննե­րը դար­ձեալ օրա­կար­գի վրայ են։ Տի­յար­պէ­քիրի պատ­մամշա­կու­թա­յին հարստու­թիւնը ցան­կագրե­լու աշ­խա­տու­թիւնը աւար­տած է։ Քա­ղաքի թան­գա­րանի տնօ­րէնու­թեան եւ քա­ղաքա­պետա­րանի միատեղ ջան­քե­րով գո­յացաւ տա­րած­աշրջա­նի մշա­կու­թա­յին քար­տէ­սը։ 2009-էն այս կողմ շա­րու­նա­կուող աշ­խա­տու­թեան հե­տեւան­քով ստու­գուած կո­թող­նե­րու թի­ւը 664 է։ Անոնց մէջ կան 11 եկե­ղեցի­ներ եւ մէկ հրէից աղօ­թատե­ղի։ Ցան­կագրու­թեան հե­տեւան­քով պար­զուեցաւ թէ ցան­կագրուած եկե­ղեցի­ներէն եօթը կը պատ­կա­նին պե­տու­թեան եւ անոնցմէ մէ­կը ամ­բողջո­վին ան­հե­տացած է։ Մնա­ցեալ վեց եկե­ղեցի­ներն ալ կը գոր­ծեն բո­լորո­վին այլ նպա­տակ­նե­րով։

Սուրբ Գէորգ եկե­ղեցի

Դ. դա­րուն կա­ռու­ցուած եկե­ղեց­ւոյ սե­փակա­նատէրն է Մշա­կոյ­թի եւ Զբօ­սաշրջու­թեան նա­խարա­րու­թիւնը։ Նո­րոգուած այս եկե­ղեցին կը գոր­ծա­ծուի իբ­րեւ գե­ղարուես­տա­կան ցու­ցասրահ։

Հայ Բո­ղոքա­կանաց եկե­ղեցի

Սուր թա­ղամա­սի մէջ գտնուող եկե­ղեցուոյ սե­փակա­նատէրն է Վա­քըֆ­նե­րու Ընդհա­նուր Տնօ­րէնու­թիւնը։ Վե­րանո­րոգուած եկե­ղեց­ւոյ մէջ գոր­գա­գոր­ծութեան դա­սըն­թացք կը կա­տարուի։

Հայ Կա­թողի­կէ եկե­ղեցի

Այս եկե­ղեցին եւս կը գտնուի Սուր թա­ղամա­սի մէջ եւ սե­փակա­նատէրն է Վա­քըֆ­նե­րու Ընդհա­նուր Տնօ­րէնու­թիւնը։ Տնօ­րէնու­թեան կող­մէ վե­րանո­րոգուած եկե­ղեցին գա­ւառա­պետու­թեան կից գոր­ծող կի­ներու եւ մա­նուկնե­րու ծա­ռայու­թիւններ մա­տու­ցող կեդ­րո­նի մը վե­րածուած է։

Ալի­փընա­րի ասո­րի ուղղա­փառ եկե­ղեցի

Պաղ­լար թա­ղի մէջ գտնուող եկե­ղեցին հա­մարեայ աւե­րակ վի­ճակի մէջ է եւ ամ­բողջո­վին ան­հե­տանա­լը կան­խե­լու հա­մար կը կա­րօտի շու­տա­փոյթ վե­րանո­րոգ­ման։ Եկե­ղեցին սե­փակա­նու­թիւնն է Տնտե­սական Նա­խարա­րու­թեան։

Սու­լէյման Նա­զիֆ նա­խակրթա­րան

Սուր թա­ղամա­սի մէջ գտնուող դպրո­ցը նա­խապէս եկե­ղեցի էր։ Վա­գըֆ­նե­րու Ընդհա­նուր Տնօ­րէնու­թեան պատ­կա­նող եկե­ղեցին վնա­սուած է սխալ նո­րոգու­թիւննե­րու պատ­ճա­ռաւ։

Եաւուզ Սէ­լիմ նա­խակրթա­րան

Ասո­րի Կա­թողի­կէնե­րու եկե­ղեցին աւե­լի ետք վե­րածուած է դպրո­ցի։ Այս եկե­ղեցին ալ կը պատ­կա­նի Վա­գըֆ­նե­րու Ընդհանուր Տնօրէնութեան եւ նորոգութեան կը կարօտի։

Ակօս


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.