Հարցազրոյց հայրենադարձութեան «Repat Armenia» կազմակերպութեան տնօրէն Վարդան Մարաշլեանի հետ


«Նոր Յա­ռաջ»  – Յունիս 13ին, Փարիզի մէջ կայացած աշխատանքի տօնավաճառին մասնակցեցաւ «Repat Armenia»ի (Վերադարձ Հայաստան) գործադիր տնօրէն Վարդան Մարաշլեան։ Այս հաստատութեան շուրջ համախմբուած են մարդիկ, որոնք շրջագայած են աշխարհը, ունին կեանքի զանազան փորձառութիւններ, բայց վերադարձած են Հայաստան, ուր կ՚աշխատին եւ իրենց նպաստը կը բերեն երկրի զարգացման գործընթացին։ Անոնք կը քաջալերեն դէպի Հայաստան վերադարձը եւ փափաքողներուն ուղղութիւն ցոյց կու տան, կ՚առաջնորդեն, կ՚ուսումնասիրեն տարբեր կարելիութիւններ՝ անոնց օգնելու համար։

Վարդան Մարաշլեան ծնած է Հայաստան, 25 տարի ապրած է Մոսկուայի մէջ, իսկ 2010էն ի վեր վերադարձած ու իր ընտանիքին հետ հաստատուած է Երեւան։ Ան 18 տարուան փորձառութիւն ունի եւ Սփիւռքի նախարարի տեղակալի պաշտօնով մշակած է ԱՊՀ-ի երկիրներու հայ համայնքներու զարգացման ծրագիրներ՝ կազմակերպելով համահայկական մասնագիտական ֆորումներ։ Եղած է նաեւ Հայաստանի վարչապետի տնտեսական խորհրդականը։

Ստորեւ՝ օրին կայացած մեր տեսակցութեան ամփոփ պատկերը.-

«Նոր Յա­ռաջ» – Եր­կու խօս­քով կրնա­յի՞ք անդրա­դառ­նալ Փա­րիզ կազ­մա­կեր­պուած աշ­խա­տան­քի տօ­նավա­ճառին։

Վար­դան Մա­րաշ­լեան – Ինչպէս ար­դէն տե­ղեակ էք, այս ձեռ­նարկը կ՚իրա­գոր­ծեն Ֆրան­սա­յի Հա­մար­կումի գրա­սենեակը (OFII) եւ Գեր­մա­նիոյ Մի­ջազ­գա­յին գոր­ծակցու­թեան ըն­կե­րու­թիւնը՝ Եւ­րո­պական Միու­թեան կող­մէ գան­ձատրուող «Թի­րախա­յին նա­խաձեռ­նութիւն Հա­յաս­տա­նի հա­մար» ծրագ­րի շրջա­գիծին մէջ։ Նպա­տակը այն է որ սփիւռքա­հայ մաս­նա­գէտ­ներ վե­րադառ­նան Հայ­րե­նիք եւ իրենց գոր­ծունէու­թեամբ նպաս­տեն երկրի զար­գացման եւ յա­ռաջըն­թա­ցին։ Այս տօ­նավա­ճառին զու­գընթաց տե­ղի կ՚ու­նե­նայ նաեւ «Repat Armenia»ի «Երեւակայէ Հա­յաս­տա­նը» անու­նով ֆո­րու­մը, որ ինչպէս Սփիւռքի զա­նազան գա­ղութնե­րու մէջ, այնպէս ալ հոս կը քա­ջալե­րէ կա­մաւոր­նե­րու Հայ­րե­նիք վե­րադար­ձը։ Ելոյթ կ՚ու­նե­նան Ֆրան­սա­յէն եւ այլ եր­կիրնե­րէ հայ­րե­նադարձներ՝ ներ­կա­յաց­նե­լով իրենց փոր­ձա­ռու­թիւնն ու մշա­կած ծրա­գիր­նե­րը։

«ՆՅ» – Այ­սօր Հա­յաս­տան ո՞ր մար­զե­րու մէջ աւելի կա­րիքը ու­նի մաս­նա­գէտ­նե­րու։

Վ.Մ. – Ըսեմ, թէ ներ­կա­յիս Հան­րա­պետու­թեան տա­րած­քին խիստ պա­հան­ջը կը զգա­ցուի դրա­մատ­նա­յին աշ­խա­տան­քի, ֆի­նանսնե­րու, գի­նեգոր­ծութեան, խորհրդա­տուա­կան եւ ծրագ­րա­ւորու­մի ոլորտնե­րէն ներս փոր­ձա­ռու մաս­նա­գէտ­նե­րու։

«ՆՅ» – Տար­բեր եր­կիրնե­րու հայ հա­մայնքնե­րու հա­մար կազ­մա­կեր­պուած ֆո­րումնե­րը ցարդ ի՞նչ ար­դիւնք տուած են։

Վ.Մ. – Եղած են յստակ պա­րագա­ներ, երբ հե­տաքրքրուողը ստո­րագ­րած է պայ­մա­նագիր մը եւ վերջնա­պէս փո­խադ­րուած՝ Հա­յաս­տան։ Կան նաեւ կա­մաւոր­ներ, որոնք առժամաբար Հայ­րե­նիք կու­գան զա­նազան ծրա­գիր­ներ իրա­գոր­ծե­լու հա­մար։ Յայտնեմ, թէ տա­րեկան շուրջ 500 հո­գի մեզի կը դի­մեն ու կը խորհրդակ­ցին՝ Հա­յաս­տան կե­ցու­թիւն հաս­տա­տելու, աշ­խա­տանք գտնե­լու, եւ նմա­նօրի­նակ այլ հար­ցե­րով եւ մենք կ՚օժան­դա­կենք անոնց։ Ան­շուշտ այդ 500 հո­գիին բո­լորը չէ, որ վերջնա­պէս կայք կը հաս­տա­տեն Հա­յաս­տան։

«ՆՅ» – Այս գոր­ծին մէջ ար­դեօք Սփիւռքի նա­խարա­րու­թիւնը կ՚օժան­դա­կէ ձեզի։

Վ.Մ. – Մենք սե­փական (privé) հաս­տա­տու­թիւն ըլ­լա­լով առան­ձին կ՚աշ­խա­տինք, սա­կայն կը գոր­ծակ­ցինք ան­շուշտ պե­տական, բայց նաեւ ոչ-պե­տական կա­ռոյցնե­րուն հետ։

«ՆՅ» – Ի՞նչ տա­րիքի մար­դիկ կը վե­րադառ­նան Հայ­րե­նիք։

Վ.Մ. – Մեծ մա­սամբ երի­տասարդներ են, բայց մեր քով տա­րիքի սահ­մա­նափա­կում չկայ։ Գի­տէք, այդ մար­դիկը կու գան Հա­յաս­տան գործ կը գտնեն եւ աշ­խա­տավարձ կը ստա­նան, հե­տեւա­բար նոյ­նիսկ տա­րիքոտ անձ մը իր փոր­ձա­ռու­թեամբ կրնայ օգ­տա­կար ըլ­լալ։

«ՆՅ» – Քա­նի տա­րիէ ի վեր կը վա­րէք «Repat Armenia»ի գոր­ծա­դիր տնօ­րէնի պաշ­տօ­նը։

Վ.Մ. – Ար­դէն երեք տա­րի է որ այդ գոր­ծով կը զբա­ղիմ։ Մեր հաս­տա­տու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րը 12 հո­գի են, որոնք կու գան տար­բեր եր­կիրնե­րէ։

«ՆՅ» – Քիչ առաջ խօ­սեցաք ձե­զի ներ­կա­յացուած դի­մումնե­րու մա­սին։ Ո՞ր եր­կիրնե­րէն դի­մումներ կը կա­տարուին։

Վ.Մ. – Դի­մող­նե­րուն 15 տո­կոսը Ամե­րիկա­յէն են, 12 տո­կոսը՝ Ռու­սաստա­նէն, 12 տո­կոսը՝ Լի­բանա­նէն, 5 տո­կոսը՝ Պարսկաս­տա­նէն, 2 տո­կոսը Գա­նատա­յէն, իսկ միւս եր­կիրնե­րէն աւե­լի քիչ թի­ւով դի­մող­ներ կան։ Ըսեմ նաեւ որ դի­մում կա­տարող­նե­րուն մօ­տաւո­րապէս կէ­սը նախ­կին Հա­յաս­տանցի են եւ միւս կէ­սը՝ Սփիւռքէն։ Հայ­րե­նադարձնե­րը մեծ մա­սամբ կ՚աշ­խա­տին զբօ­սաշրջու­թեան, գի­նեգոր­ծութեան, հա­ղոր­դակցու­թեան բնա­գաւառ­նե­րուն մէջ։

«ՆՅ» – Ո՞ր եր­կիրնե­րու մէջ գրա­սենեակ ու­նիք։

Վ.Մ. – Առայժմ միայն Երե­ւանի մէջ գրա­սենեակ ու­նինք։ Կը մտա­ծենք յե­տագա­յին Սփիւռքի տար­բեր հա­մայնքնե­րու մօտ ալ ներ­կա­յացու­ցիչներ ու­նե­նալ։ Ու­նինք մնա­յուն երեք աշ­խա­տակից, որոնք անվճար ծա­ռայու­թիւն կը մա­տու­ցա­նեն։ Իսկ մեր քով ար­ձա­նագ­րուած են շուրջ 700 հայ­րե­նադարձներ, որոնք մեր մի­ջոցաւ – ի հար­կին – իրա­րու հետ կապ կը հաս­տա­տեն։

«ՆՅ» – Դուք իբ­րեւ խորհրդա­տու հաս­տա­տու­թիւն, կրնա՞ք նշել Հա­յաս­տա­նի մէջ այն ոլորտնե­րը, որոնք հայ­րե­նադարձնե­րուն ձեռնտու չեն՝ աշ­խա­տան­քի առու­մով։

Վ.Մ. – Օրի­նակի հա­մար ներ­քին շու­կա­յի հետ կա­պուած ոլոր­տին մէջ աշ­խա­տիլը շատ դժուար է, որով­հե­տեւ թէ՛ շու­կան փոքր է եւ թէ հոն կան մե­նաշ­նորհներ, սա­կաւա­պետեր, որոնք ար­դէն շա­տոնց իրա­րու մէջ բաժ­նած են «գոր­ծե­րը»։ Մենք ընդհան­րա­պէս կ՚ակնկա­լենք որ դուրսէն եկած Հա­յը նո­րու­թիւն մը բե­րէ Հա­յաս­տան եւ կը քա­ջալե­րենք նո՛ր շու­կա­ները, նո՛ր գա­ղա­փարները։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.