ՍԴն «Կուտակային Կենսաթոշակների Մասին» Օրէնքի Որոշ Դրոյթներ Ճանաչեց Սահմանադրութեանը Հակասող Եւ Անվաւեր


0708court
ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնպրէս».- ՀՀ սահմանադրական դատարանը, ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամաւորների դիմումի հիման վրայ, Յուլիսի 7ին քննութեան առաւ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2014թ. Յունիսի 21ին ընդունուած՝ «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրէնքում փոփոխութիւն կատարելու մասին» օրէնքի եւ կից՝ տասն օրէնքների, ինչպէս նաեւ դրանց հետ համակարգային կապի մէջ գտնուող «Եկամտային հարկի մասին» օրէնքի 6րդ եւ 10րդ յօդուածների՝ Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեանը համապատասխանութեան հարցը որոշելու վերաբերեալ գործը: Ինչպէս «Արմէնպրէս»ին տեղեկացրին ՀՀ ՍԴ մամուլի ծառայութիւնից, ելնելով գործի քննութեան արդիւնքներից եւ ղեկավարուելով Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 100րդ յօդուածի 1ին կէտով, 102րդ յօդուածով, «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 63, 64 եւ 68րդ յօդուածներով, Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրական դատարանը որոշեց.

1.- «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի՝ սոյն գործով վէճի առարկայ 2րդ յօդուածի 1ին մասի 28, 36 եւ 37րդ կէտերը, 5րդ յօդուածի 1ին մասը, 7րդ մասը, 9րդ յօդուածի 10րդ մասը, 13րդ յօդուածի 1ին, 2րդ, 5րդ եւ 13րդ մասերը, 37րդ յօդուածի 3րդ եւ 5րդ մասի՝ «օրէնքի 43րդ յօդուածով» դրոյթը, 39րդ յօդուածի 3րդ մասի երրորդ նախադասութիւնը, 40րդ յօդուածի 1ին մասի 2րդ պարբերութեան՝ «որոնց կազմը եւ առաւելագոյն չափը սահմանում է Կենտրոնական բանկը» դրոյթը, 43րդ յօդուածի 1ին մասի 2րդ պարբերութեան՝ «ողջամիտ եկամտաբերութիւն» եզրոյթը, 43րդ յօդուածի 3րդ մասի՝ «ողջամիտ շահութաբերութիւն» եզրոյթը, 44րդ յօդուածի 2րդ մասը, 46րդ յօդուածի 7րդ մասի երկրորդ նախադասութիւնը, 62րդ յօդուածի 5րդ մասը, 62րդ յօդուածի 6րդ մասի երկրորդ նախադասութիւնը, 63րդ յօդուածի 7րդ մասի երկրորդ նախադասութիւնը, 67րդ յօդուածի 3րդ մասի 6րդ կէտը, 81րդ յօդուածի 1ին մասը, 81րդ յօդուածի 2րդ մասի 1ին եւ 2րդ կէտերը, 81րդ յօդուածի 5րդ մասը, 81րդ յօդուածի 7րդ մասը, 81րդ յօդուածի 13րդ մասը համապասխանում են Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեանը՝ հաշուի առնելով սոյն որոշման մէջ արտայայտուած իրաւական դիրքորոշումները:

2.- «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 68րդ յօդուածի 1ին մասը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 83.5րդ յօդուածի 1ին կէտի պահանջներին հակասող եւ անվաւեր:

3.- «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 44րդ յօդուածի 1ին մասը, ինչպէս նաեւ 45րդ յօդուածի 1ին եւ 2րդ մասերը՝ այն մասով, որով տարեկան գնաճով ճշգրտուած չափով վերադարձնելու երաշխիքը չի տարածւում նաեւ տուեալ օրէնքի 9րդ յօդուածով նախատեսուած՝ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական բիւջէից յատկացուող համապատասխան միջոցների վրայ, ճանաչել Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 1ին, 3րդ եւ 48րդ (կէտ 12) յօդուածների պահանջներին հակասող եւ անվաւեր:

4.- «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում լրացումներ եւ փոփոխութիւններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-68-Ն օրէնք), «Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիական օրէնսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-69-Ն օրէնք), «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան (ՀՕ-246-Ն) օրէնքի 6րդ եւ 10րդ յօդուածները, «Նուազագոյն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-74-Ն օրէնք), «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում փոփոխութիւններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-76-Ն օրէնք), «Եկամտային հարկի եւ պարտադիր կուտակային վճարի անձնաւորուած հաշուառման մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-70-Ն օրէնք), «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում փոփոխութիւններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ- 71-Ն օրէնք), «Սնանկութեան մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում փոփոխութիւններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-72-Ն օրէնք), «Հայաստանի Հանրապետութեան բիւջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-73-Ն օրէնք), «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքում փոփոխութիւն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը (ՀՕ-77-Ն օրէնք), «Կենսաթոշակային համակարգի կուտակային բաղադրիչի մասն ակիցների իրաւունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանութեան լրացուցիչ երաշխիքների մասին» ՀՀ օրէնքի 1ին յօդուածի 1ին մասը համապասխանում են Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեանը՝ հաշուի առնելով սոյն որոշման մէջ արտայայտուած իրաւական դիրքորոշումները:

5.- Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 102րդ յօդուածի երկրորդ մասի համաձայն սոյն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մէջ է մտնում հրապարակման պահից:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.