Նոր կայքէջ Սասնոյ մասին


2014 թուականէն ի վեր համացանցի վրայ կը գործէ Սասնոյ մասին www.sasun.org թրքերէն կայքէջը, որ մանրամասնութիւններով կը ներկայացնէ Սասնոյ անցեալն ու ներկան։ Կայ­քին հա­մա­հե­ղի­նակն է Սոֆ­իա Յա­կոբ­եան։ Ան Ծնած է Ուք­րան­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Քի­եւ 1993-ին։ 2004-էն ի վեր կը բնակիՀայաստան։ Այժմ կը հե­տե­ւի Ե.Պ.Հ.-ի Արե­ւե­լա­գի­տու­թեան ֆա­կուլ­տե­տի Թր­քա­գի­տու­թեան բաժ­նին: Սոֆ­իա­յի ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րը հիմ­նա­կա­նօ­րէն կեդ­րո­նա­ցած են Սա­սու­նի հա­յե­րուն վրայ։ Լուսանկարը՝ Սասուն քաղաքը այսօր։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.