ANC Canada Meets With Prime Minister Justin Trudeau

On March 26th 2017 co-chairs of Armenian National Committee of Quebec (ANCQ) Hrag Chinchinian and Arpi Baliozian participated in Montreal’s annual Greek Independence Day Parade. ANCQ was invited as part of dignitaries, to participate at this event. HMEM Gamk Montreal Armenian scouts marched with their fanfare at the Greek Parade.

During the parade, the ANC delegation had the opportunity to meet with the prime minister Justin Trudeau and Heritage minister Melanie Jolie, and discussed general issues affecting the Armenian Community of Greater Montreal/Quebec and Canada.

2 Responses

  1. […] Մոնրեալ (Նորանոր) — Քվեբեկի Հայ դատի հանձնախմբի համանախագահ Հրագ Չինչինյանը և Արփի Բալիոզյանը մարտի 26-ին Մոնրեալում մասնակցել են Հունաստանի Անկախության օրվա ամենամյա շքերթին: Այս մասին տեղեկացնում է «Հորիզոն» շաբաթաթերթը: […]

  2. […] Մոնրեալ (Նորանոր) — Քվեբեկի Հայ դատի հանձնախմբի համանախագահ Հրագ Չինչինյանը և Արփի Բալիոզյանը մարտի 26-ին Մոնրեալում մասնակցել են Հունաստանի Անկախության օրվան նվիրված ամենամյա շքերթին: Այս մասին տեղեկացնում է «Հորիզոն» շաբաթաթերթը: […]

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.