Համազգայինի Գրասէրներու Խմբակի Հաւաք -Գէորգ Ճորճ Աբէլեան


Համազգայինի Գրասէրներու Խմբակի Հաւաք –Գէորգ Ճորճ Աբէլեան

Դժուար է հաւատալ, թէ արդէն չորս տարիներ անցած են այն օրէն, երբ Համազգայինի Գրասէրներու Խմբակի անդամ Ռազմիկ Մնացականեան կը ներկայացնէր Խմբակի առաջին հաւաքին նիւթը՝ Վահան Տէրեան,19 Փետրուար, 2012ին։ Քիչեր համոզուած էին, որ Հաւաքներու շարքը կրնայգոյատեւել. շատեր դիտել կու տային, որ այսօրուան երիտասարդը գրականութեամբ հետաքրքրուած չէ, լեզուն դժուար կը հասկնայ եւ որմեր գրականութեան մէջ շօշափուած նիւթերը ընդհանրապէս մատչելի չեն այսօրուան երիտասարդին։ Ի հարկէ, այս բոլորը կրնան ճիշդ ըլլալ. սակայն, բնաւ պատճառ պէտք չէ ըլլան չփորձելու, ջանք չթափելու,երբ նպատակին՝ հայ երիտասարդին եւ հայ գրականութեան միջեւ կամուրջ ստեղծելու կարեւորութեան հաւատացողը կայ։ Եւ ահաւասիկ այդ փորձըիր արդիւնքը կը շարունակէ տալ մինչ օրս.Տէրեանէն անցանք դէպի Հ. Սահեան, Ա. Ահարոնեան, Սիամանթօ, Ա. Ծառուկեան, Գ. Էմին, Պ. Դուրեան, Յ. Թումանեան, Յ. Շիրազ, Վ. Դաւթեան, Գ. Զօհրապ, Յ. Պարոնեան, Զ. Եսայեան, Զ. Ասատուր, Ջիվանի,Վ. Շուշանեան, Դ. Վարուժան, Ռուբէն Զարդարեան…. շարքը երկար է գրողներուն, որոնց ստեղծագործութիւններն ու գրական յատկանիշները ներկայացուցին գաղութիս գրասէրներ երիտասարդները, անցած երեսունըհինգ հաւաքներուն ընդմէջէն, մերթ ընդ մերթ մասնակից դարձնելով նաեւ մեր խոստմնալից փոքրերը։ Զրուցեցինք բազմաթիւ նիւթերու շուրջ, ներառեալ՝ հայ լեզուի անցեալը, ներկան ու ապագան եւ այսպէս, Հաւաքներըիրենցթեւերըլայնբացին, ընդգրկելուհամարմերգրականութեանբոլորըխաւերը՝ արեւմտեան, արեւելեանթէսփիւռքեան. կարգըհասաւԳէորգՃորճԱբէլեանի։

 

ՀամազգայինիԳլաձորմասնաճիւղիԳրականյանձնախումբիկազմակերպութեամբ, Կիրակի, 13 ՄարտիյետմիջօրէինծայրառաւՀամազգայինիԳրասէրներուԽմբակիհինգերորդտարեշրջանիառաջինՀաւաքը, իբրնիւթունենալովԳրողեւուսուցիչ՝ ԳէորգՃորճԱբէլեան (1941-2011)։ԱբէլեանկուգարՔեսապէն, իրհետբերելովնաեւԱյնճարիշունչը. զարմանալիչէրուրեմն, որութսունէաւելիներկաներունմեծամասնութիւնըՔեսապէնկամՄուսաՏաղէնսերածգրասէրներէին, որոնցմէջէրայսառիթովԹորոնթօժամանածհեղինակինքոյրը՝ ԱնահիտԱբէլեանԹութիկեան։ ՆերկայացնողնէրԹորոնթոյիծնունդ,.ՀՕՄիԱմէնօրեայՎարժարանըյաճախած, ՀՄԸՄիԹորոնթոյիմասնաճիւղիԽմբապետուհիեւերկարամեայանդամՀամազգայինի«Էրեբունի» Պարախումբին՝ ՌուպինաՍարգիսեան։ Ռուպինաուսումստացած է Թորոնթոյիհամալսարանինմէջեւմօտապագայինխօսելավարժութեան (speech therapy) պիտիհետեւի. ծնողքըկուգանՔեսապէն։

 

ՀաւաքինբացումըկըկատարէԳրականյանձնախումբիեւԳրասէրներուխմբակիանդամ՝ ՌուբէնՃանպազեան.ապա,գրակալինետեւկ՚անցնիՌուպինաՍարգիսեան։ Անժամակագրականկարգով, սահիկներուօգնութեամբեւվերլուծականբացատրութիւններովկըներկայացնէԳէորգԱբէլեանիկեանքինուգրականգործունէութեանմասին, զուգահեռներգծելովհեղինակինշօշափածնիւթերունեւայսօրուայիրականութեանմիջեւ, մանաւանդերբհարցըկըվերաբերիՔեսապիիրադարձութիւններունեւիսլամացուածհայերուդառնիրավիճակին։

 ՌուպինակըսկսիԱբէլեանիծննդավայր՝ ՔէօրքիւնայէնհամայնապատկերովմըուհանգրուանառհանգրուանհանդիսատեսըկըփոխադրէդէպիԱբէլեանիաշխարհը։ Կ՚անդրադառնայուսուցչականասպարէզին, ՀՅԴ «Կարմիրլեռ» կոմիտէութեան, «Սփիւռք», «Բագին», «Ազդակ» եւայլհրատարակութիւններումէջունեցածիրերկարամեայվաստակին։ ՌուպինակընշէԱբէլեանիգիրքերը, իւրաքանչիւրինմասինհակիրճբացատրականմըտալով, ինչպէս՝ «ԱննաՀարսը», «Մաքարոնիթիլէկթիլէկ»,«Ցկեանսնահատակութիւն», «Քոյրիկսմիծախեր, մա՜մ», «Նետենքբռնենք», «Պէյրութ», «Աղբարիկափիկմըջուր», «Հելէ, հելէ, հելէՔեսապ»։ Պարբերութիւններընթերցելով, օրինակներկուտայիրպարզուհաղորդականլեզուին, երգիծախառնգրելաոճին, բարբառներուգործածութեանեւկեանքիկոչածիրհերոսներուն,որոնքվերապրողհայույամառութեամբկառչածկըմնայինհողին, ընտանեկանսրբութիւններուն։ ՌուպինաԱբէլեանըկըներկայացնէնաեւիբրվաւերագիր, նշելովթէինչպէսՍուրիոյզանազանշրջաններըպտըտելովանգրիառած է իսլամացուածհայերուպատմութիւններ։ Առաւել՝ կ՚անդրադառնայիրհեքիաթներուն, մերառջեւպարզելովբազմակողմանիգրողիմըկերպարը, գրող՝ որունգրիչըսակայնանժամանակընդհատուեցաւ, նախքանհասնիլըՀայոցՑեղասպանութեանառիթովմտադրածիրնպատակակէտին՝ իրպատմուածքներութիւըհարիւրիհասցնելու, ի յարգանքսմերնահատակներուն։

 Հանդիսավարըկըհրաւիրէներկաներէն՝ՍիրվարդՄիքայէլեան. անկ՚ընթերցէյատուկշնորհակալականնամակմը, որըղրկուածէրհեղինակինտիկնոջեւզաւակներունկողմէ, Այնճարէն, ուղղուած՝ՀամազգայինիԳլաձորմասնաճիւղիգրականյանձնախումբին։ՎերապատուելիՍերոբՄկրտիչեանիգնահատականխօսքինկըյաջորդէՏոքթ. ԱնիՀասըրճեան. աններկաներունհետբաժնեցիրյուշերը, իրքիմիագիտութեանեւհայերէնիուսուցիչ՝ԳէորգԱբէլեանիմասին։Ապա, ընկ. ՅակոբՃանպազեաննուՊրն.ՄուշեղԳարագաշեանը, իրենցյիշատակներըկըբաժնեններկաներունհետ։Ընկհ. ՄեղեդիԷթիեմեզեանգրականյանձնախումբինկողմէՆիկողոսՍարաֆեանի «Վէնսէնիանտառը» հատորէնօրինակմըկընուիրէՌուպինային, առիգնահատանքիրտարածբծախնդիրաշխատանքին։

 Համազգայինի «Էրեբունի» պարախումբիանդամակցութենէն ի  վեր,Ռուպինայիմէջհայմշակոյթինհանդէպսէրնուհետաքրքրութիւնըսկսածէաճիլ. անշատխանդավառ է Գրասէրներուխմբակինմասկազմելովեւներկայգտնուողերիտասարդներունուղղելովիրխօսքըկ՚ըսէթէիրներկայացումովանկըյուսայներշնչելզիրենք,որհայերէնկարդանեւմասկազմենԽմբակին։ ԳնահատականխօսքերովվերջկըգտնէՀաւաքը. անգամմըեւսկեանքիկըկոչուինԳէորգԱբէլեանիգործերը, այսպարագայինԳրասէրներուԽմբակինորագոյնանդամ՝ՌուպինաՍարգիսեանիկողմէ։Գրատարածյանձնախումբիկողմէգիրքերուվաճառքըկըշարունակուի, մինչոմանքսուրճիշուրջկըշարունակենԱբէլեանիմասինիրենցզրոյցը

 


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.