Հալէպահայերը յոյսով բայց ուշադիր


Agos – Հալէպի ճակատագիրը առկախ մնացած էր Սուրիական պատերազմին առաջին օրէն ի վեր։ Անցնող ամիս, երբ Թրքա­կան օդու­ժը սկսած էր գոր­ծո­ղու­թիւններ կա­տարել Իրա­քի եւ Սու­րիոյ մէջ, խօս­քեր տա­րածուած էին, որ Ան­գա­րա-ԱՄՆ հա­մաձայ­նութիւն մը գո­յացած է, չա­փաւոր օդա­յին ապա­հով տա­րածք ստեղ­ծել Հա­լէպի հիւ­սի­սէն մին­չեւ Թրքա­կան սահ­մա­նը եր­կա­րող Ճա­րապ­լուսի տա­րած­քին վրայ, սա­կայն այս ծրա­գիրը տա­կաւին գոր­ծի չդրուած ան­հե­թեթ դար­ձած էր Ռու­սա­կան օդու­ժի մի­ջամ­տութե­նէն ետք։

Հա­լէպը էր եւ տա­կաւին կը մնայ Սու­րիական ընդդի­մու­թեան հա­մար ամե­նէն կա­րեւոր կռուան­նե­րէն մէ­կը, որուն կէ­սէն աւե­լի գրա­ւելով, մեծ տնտե­սական եւ հա­սարա­կական շա­հեր կա­րելի եղած էր ապա­հովել։ Ան­ցեալ Ուրբաթ օր, Ռու­սա­կան օդու­ժի եւ Իրա­նական բա­նակի աջակ­ցութեամբ, Սու­րիական բա­նակը մեծ յա­ջողու­թիւններ սկսած է ար­ձա­նագ­րել Հա­լէպի տա­րած­քին։ Մէկ կող­մէն թի­րախ առ­նե­լով կտրել Հա­լէպ-Իտ­լէպ մա­տակա­րար­ման գի­ծը, միւս կող­մէն բա­նակը կը փոր­ձէ հապ­ճեպ յա­ջողու­թիւններ ար­ձա­նագ­րել քա­ղաքի տա­րած­քին։

Ըստ Լի­բանա­նեան Մա­յատին հե­ռատե­սիլին, Հա­լէպի հա­րաւը աշ­խոյժ եղող Չե­չեն եւ Թուրքմէն միաւոր­ներ սկսած են լքել իրենց դիր­քե­րը, այս լու­րը Թրքա­կան լրա­տուա­միջոց­նե­րուն մէջ ալ ար­տա­ցոլած է, նշե­լով որ Սու­րիական բա­նակի գոր­ծո­ղու­թիւններ կա­տարած տա­րածքնե­րէն նոր գաղ­թա­կան­նե­րու ալիք­ներ կրնան հաս­նիլ Թուրքիա։ Բան մը, որ չի բա­ցառուիր, մա­նաւանդ նկա­տի առ­նե­լով Սու­րիական բա­նակի մար­տա­վարու­թիւնը, ամ­բողջո­վին պար­պել այն տա­րածքնե­րը, ուր հա­ւանա­կանու­թիւն կայ, որ հակառակորդներ թաք­նուին։

Միւս կող­մէ, զա­նազան հայ­կա­կան լրա­տուա­միջոց­ներ կը փո­խան­ցեն հա­լէպա­հայե­րուն յոյ­սե­րը, թէ պա­տերազ­մը կը մօ­տենայ իր աւար­տին։ Ռու­սա­կան օդու­ժի գոր­ծո­ղու­թիւննե­րուն հետ միասին վեր­ջին օրե­րու դէպ­քե­րը նոյ­նիսկ կարգ մը Հա­յաս­տան հաս­տա­տուած հա­լէպա­հայե­րու առիթ տուած են մտա­ծել վե­րադառ­նալ իրենց քա­ղաքը։ Ան­դին, ու­րիշներ կը պնդեն թէ Ռու­սա­կան գոր­ծո­ղու­թիւննե­րուն առա­ջին հա­կահա­րուա­ծը պի­տի ստա­նան հա­յերը Հա­լէպի մէջ։ Պէտք է նշել որ ան­ցեալ շա­բաթ օր, գոր­ծո­ղու­թիւննե­րու սկսե­լուն յա­ջորդ օրը, հա­յաշատ թա­ղերու վրայ ին­կած են ռումբեր, եւ որուն զոհ գա­ցած են հայ ըն­տա­նիքի մը եր­կու ան­դամներ, մայր ու զա­ւակ։ Սա­կայն ընդհա­նուր առ­մամբ, հա­լէպա­հայե­րու գաղ­թի նոր ալիք մը չի ակըն­կա­լուիր, մանաւանդ նկատի առնելով, որ Հալէպէն գաղթողները պիտի ըլլան արուարձաններու բնակիչներ եւ ոչ թէ քաղաքամիջի։


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.