Պուրճ Համուտի Մէջ Նոր Կառուցուող Ազգային Միացեալ Վարժարանի Տեսլականն Ու Առաքելութիւնը


Տեսլական      

Ազգային Միացեալ վարժարանի տեսլականն է պատրաստել Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ հաւատարիմ, բարոյական արժէքներու տէր, ազգային ու մարդկային  առողջ դաստիարակութիւն ստացած գիտակից, յանձնառու եւ նուիրեալ հայեր ու պարկեշտ քաղաքացիներ:

Առաքելութիւն

Ա.-  Ազգային Միացեալ վարժարանը նոր դպրոց չէ, այլ` բնական շարունակութիւնը լիբանանահայ գաղութին մօտաւորապէս դար մը ծառայած մեր ազգային վարժարաններուն:

Բ.- Ազգային Միացեալ վարժարանը կու գայ լիբանանահայ գաղութին ծառայած ազգային մեր վարժարաններուն պաշտպանած արժէքներն ու աւանդը տեղադրելու նոր հունի մէջ` զանոնք պատշաճեցնելով 21-րդ դարու պահանջներուն եւ պայմաններուն, որպէսզի կարելի ըլլայ վերանորոգ կերպերով պատրաստել ապագայ սերունդներ, որոնք պիտի կարողանան լաւագոյնս դիմագրաւել գալիք ժամանակներու մարտահրաւէրները:

Գ.- Ազգային Միացեալ վարժարանը մանկավարժական հիմնարկ է եւ արդի մանկավարժական չափանիշներ հիմքը կը կազմեն անոր գործունէութեան:

Դ.- Միացեալ վարժարանը հայակերտումի՛ կեդրոն է: Անոր առաքելութիւնը ոչ միայն պատրաստելն է վաղուան հայը իր ազգային եւ կրօնական պատկանելիութեամբ ու պատասխանատուութեանց յանձնառութեամբ, այլեւ` սփիւռքի տարածքին գործող հայկական կրթօճախներու եւ կառոյցներու համար հանդիսանալ կարեւոր աղբիւր ու ռահվիրայ:

Ե.- Միացեալ վարժարանի կրթական-ուսումնական համակարգը ուսանողներուն մօտ կը հետապնդէ ստեղծագործ մտքի, հետազօտութեան եւ քննական մտածողութեան զարգացում:

Զ.- Միացեալ վարժարանի կրթական-ուսումնական համակարգը կ՛ընդգրկէ այլազան ծրագիրներ, որոնք ուսանողներուն կը մատուցուին իրենց ունեցած կարիքներուն համաձայն:

Ազգային Միացեալ վարժարանէն ներս կը կիրարկուին`

– Լիբանանեան կրթական ծրագիր
–  Միջազգային կրթական ծրագիր
–  Արհեստից վարժարանի յատուկ ծրագիր
–  Արեւմտահայերէնի եւ հայերէնագիտութեան նիւթերու արդիական ծրագիր:


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.